องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 24) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 23) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรมตำบลลือ [25 กันยายน 2565]
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [20 กันยายน 2565]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% [14 กันยายน 2565]
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ [6 กันยายน 2565]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายโสมพงษ์ วันดี
นายก อบต.ลือ
โทรศัพท์ : 086-2601989
นายโสมพงษ์ วันดี
นายก อบต.ลือ
โทรศัพท์ : 086-2601989
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 178
สัปดาห์นี้1,606
เดือนนี้11,023
ปีนี้132,276
ทั้งหมด251,324


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่หนังสือเลขที่หนังสือเรื่อง
23 ก.ย. 2565
ที่ อจ 0023.5/ว1039
ข้อหารือกรณีเทศบาลเมืองมหาสารคามจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
23 ก.ย. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว1038
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
23 ก.ย. 2565
ที่ อจ 0023.5/ว1037
แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเงินภาพรวมเพื่อการบริหาร สำหรับหน่วยงานของรัฐ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
23 ก.ย. 2565
ที่ อจ 0023.5/ว1031
ข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
23 ก.ย. 2565
ที่ อจ 0023.5/ว1031
ข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
23 ก.ย. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว1029
การโอนเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 3/2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
23 ก.ย. 2565
ที่ อจ 0023.5/ว1028
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
23 ก.ย. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว4981
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
23 ก.ย. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว4980
การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถนศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ ทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
22/09/2565
23/09/2565
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กสว.
23/09/2565
23/09/2565
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1)
[เอกสารแนบ]
กสว.
23/09/2565
23/09/2565
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย
[เอกสารแนบ]
กต.
22/09/2565
23/09/2565
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
สน.คท.
23/09/2565
23/09/2565
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กศ.
23/09/2565
23/09/2565
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ