องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ [12 สิงหาคม 2566]
10 สิงหาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ริมถนนบ้านอู่สะเภา เพื่อความสวยงามและสดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน [10 สิงหาคม 2566]
7 สิงหาคม 2566 งานกองช่าง อบต.ลือ เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผลการดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย [7 สิงหาคม 2566]
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ได้ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและหมอกควันกำจัดยุงลายในชุมชนในเขตบริการของ อบต.ลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก [17 กรกฎาคม 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายโสมพงษ์ วันดี
นายก อบต.ลือ
โทรศัพท์ : 086-2601989
นายโสมพงษ์ วันดี
นายก อบต.ลือ
โทรศัพท์ : 086-2601989

สถิติ sitemap
วันนี้ 164
เดือนนี้4,929
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)30,597
ทั้งหมด 150,575


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่หนังสือเลขที่หนังสือเรื่อง
29 ก.ย. 2566
ที่ อจ 0023.6/ว1064
ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
28 ก.ย. 2566
ที่ อจ 0023.5/ว1062
แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
28 ก.ย. 2566
ที่ อจ 0023.3/ว5914
แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
28 ก.ย. 2566
ที่ อจ 0023.5/ว5876
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
28 ก.ย. 2566
ที่ อจ 0023.5/ว5875
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2566 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
28 ก.ย. 2566
ที่ อจ 0023.5/8859
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
28 ก.ย. 2566
ที่ อจ 0023.5/ว5915
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
27 ก.ย. 2566
ที่ อจ 0023.3/ว 1058
การสำรวจความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
27 ก.ย. 2566
อจ 0023.3/ว 5866
ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานครเมืองพัทยาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67
กค.
29/09/2566
29/09/2566
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สน.คท.
29/09/2566
29/09/2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566
[อบจ.]
[เทศบาล, อบต.]
[เงินล้น]
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
28/09/2566
29/09/2566
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ