messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางขับเคลื่อน "ครอบครัวอบอุ่น"
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ Do & Don’t ประจำปี พ.ศ.2567[8 มีนาคม 2567]
โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนทไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสนมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ[5 ตุลาคม 2566]
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ[12 สิงหาคม 2566]
10 สิงหาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ริมถนนบ้านอู่สะเภา เพื่อความสวยงามและสดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน [10 สิงหาคม 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายโสมพงษ์ วันดี
นายก อบต.ลือ
โทรศัพท์ : 086-2601989
นายโสมพงษ์ วันดี
นายก อบต.ลือ
โทรศัพท์ : 086-2601989

สถิติ sitemap
วันนี้ 81
เดือนนี้1,920
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)62,306
ทั้งหมด 257,108


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่หนังสือเลขที่หนังสือเรื่อง
17 พ.ค. 2567
ที่ อจ 0023.1/ว356
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร "กฎหมายปกครองด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ" (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
17 พ.ค. 2567
ที่ อจ 0023.1/ว355
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
16 พ.ค. 2567
ที่ อจ 0023.5/ว3118
หารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
16 พ.ค. 2567
ที่ อจ 0023.5/ว3117
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2567) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
16 พ.ค. 2567
ที่ อจ 0023.3/4373
การถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
16 พ.ค. 2567
ที่ อจ 0023.3/ว3116
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
16 พ.ค. 2567
ที่ อจ 0023.3/4372
ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
16 พ.ค. 2567
ที่ อจ 0023.3/ว3115
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
16 พ.ค. 2567
ที่ อจ 0023.3/ว3114
การขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ครู ข) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
17/05/2567
17/05/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ (Waste Fiction Competition)
[เอกสารแนบ]
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้
[เอกสารแนบ]
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer)


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลลือ