องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ๑ ต.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2565
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

camera_alt ภาพกิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ลือ ออกตรวจสอบและให้ความรู้เพิ่มกับประชาชนใรพื้นที่ ในโครงการถังขยะเปียกในครัวเรือนลดโลกร้อน เป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ของครัวเรือน... [1 มิถุนายน 2566]
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ออกดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 เพื่อป้องกันการเกิดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า... [1 มิถุนายน 2566]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ พร้อมคณะและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามช่วงเทศกาลสงกรานต์ [14 เมษายน 2566]
“สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย” ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ [12 เมษายน 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายโสมพงษ์ วันดี
นายก อบต.ลือ
โทรศัพท์ : 086-2601989
นายโสมพงษ์ วันดี
นายก อบต.ลือ
โทรศัพท์ : 086-2601989

สถิติ sitemap
วันนี้ 41
เดือนนี้4,929
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)30,597
ทั้งหมด 150,575


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่หนังสือเลขที่หนังสือเรื่อง
23 ก.พ. 2565
ที่ อจ 0023.5/ว221
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) เพิ่มเติม
23 ก.พ. 2565
ที่ อจ 0023.1/ว220
การสั่งจอง"บันทึกท้องถิ่น 2565"
23 ก.พ. 2565
ที่ อจ 0023.5/ว219
หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
23 ก.พ. 2565
ที่ อจ 0023.5/ว218
แนวทางการดำเนินการควบคุมภายในและป้องกันการดำเนินการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23 ก.พ. 2565
ที่ อจ 0023.5/ว217
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
23 ก.พ. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว765
เอกสารชุดความรู้เกี่ยวกับกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียน
23 ก.พ. 2565
ที่ อจ 0023.3/1541
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม มีนาคม ๒๕๖๕) เพิ่มเติม
23 ก.พ. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว764
กฎหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทน การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
23 ก.พ. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว763
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร Python ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา รุ่น ๒


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
31/05/2566
31/05/2566
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
สน.บถ.
30/05/2566
31/05/2566
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์)
[กำหนดการฯ]
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
30/05/2566
30/05/2566
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566
[กำหนดการฯ]
กค.
30/05/2566
30/05/2566
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ