messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
check_circle สภาพทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
หน่วยธุรกิจในตำบล - ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง - ปั๊มมือหมุน (หลอดแก้ว) จำนวน 20 แห่ง - โรงสีข้าว จำนวน 70 แห่ง กลุ่มหรือองค์กร - กลุ่มหรือองค์กร - กลุ่มออมทรัพย์ - กลุ่ม อสม. - กลุ่ม ลสชบ. - กลุ่มกองทุนเงินล้าน - กลุ่มพัฒนาเครือข่าย - กลุ่มยาวชน - กลุ่มสหกรณ์ - กลุ่มสาธิตการตลาด - กลุ่มทอผ้า - กลุ่มตีเหล็ก - กลุ่มแปรรูปอาหาร/ถนอมอาการข้าวเกรียบมันเทศ - กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ - กลุ่มทำขนมจีน - กลุ่มเลี้ยงโค - กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง - กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ - กลุ่มทำลวดหนาม - กลุ่มผลิตน้ำดี - กลุ่มทำเปลด้วยไม้ไผ่ - กลุ่มผลิตยาสมุนไพร

× องค์การบริหารส่วนตำบลลือ