องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
check_circle สภาพสังคม
สภาพทางสังคม
จำนวนหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลือ จำนวนทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ได้แก่ - หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก - หมู่ที่ 2 บ้านโสกใหญ่ - หมู่ที่ 3 บ้านโสกใหญ่ - หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ - หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง - หมู่ที่ 6 บ้านแสนสุข - หมู่ที่ 7 บ้านฤกษ์อุดม - หมู่ที่ 8 บ้านลือ - หมู่ที่ 9 บ้านเกษมสุข - หมู่ที่ 10 บ้านอู่สะภา - หมู่ที่ 11 บ้านชูชาติ - หมู่ที่ 12 บ้านหนองลุมพุก - หมู่ที่ 13 บ้านแสนสุข - หมู่ที่ 14 บ้านลือ ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 8,216 คน จากจำนวนหลังคาเรือน 1,697 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 4,112 คน หญิง 4,104 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 120.05 คน / ตารางกิโลเมตร การศึกษา - โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง - โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 แห่ง - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ จำนวน 15 แห่ง - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัด) จำนวน 6 แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ (พช.) จำนวน 1 แห่ง สถาบันทางศาสนา - วัด จำนวน 9 แห่ง - โบสถ์ จำนวน 9 แห่ง - สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง ผู้นำทางธรรมชาติ - หมอสูตรประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน - หมอตำแย - หมอสมุนไพร - ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านสาธารณสุข - สถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง - กองทุนยา จำนวน 13 แห่ง - ศสมช. จำนวน 13 แห่ง