messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
check_circle ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
สภาตำบลลือประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2537 ตามลักษณะเขตตตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และต่อมาจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ส่วนที่1 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีสมาชิก จำนวน 14 คน มาจากการเลือกตั้ง ส่วนที่2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ปัจจุบันมี นายโสมพงษ์ วันดี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายในจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537องค์การบริหารส่วนตำบลลือ มีหมู่บ้านในเขตตำบลลือทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 2 บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6บ้านแสนสุข หมู่ที่ 7 บ้านฤกษ์อุดม หมู่ที่ 8 บ้านลือ หมู่ที่ 9 บ้านเกษมสุข หมู่ที่ 10 บ้านอู่สะเภา หมู่ที่ 11 บ้านชูชาติ หมู่ที่ 12 บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 13 บ้านแสนสุข หมู่ที่ 14 บ้านลือ โดยมีจำนวนประชากรทั้งหมด 8,331 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,389 หลังคาเรือน ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ที่เหลือ ทำการประมง การปศุสัตว์ ประกอบอาชีพส่วนตัว ค้าขาย และรับจ้าง

× องค์การบริหารส่วนตำบลลือ