องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายธเนตร สาวแวว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
โทรศัพท์ : 081-0689791
นายธเนตร สาวแวว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
โทรศัพท์ : 081-0689791
นายอธิภัทร วรรณโสภา
หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลือ
โทรศัพท์ : 084-4766669
นางรุ่งนภา ศรีวะรมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายธเนตร สาวแวว
รองปลัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวฐิตินันท์ ศิริปี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม