องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
check_circle วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (vision) เพื่อเป็นสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลลือเป็นตำบลขนาดใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นปานกลางและสงบสุขและคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดีจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ สร้างตำบลในฝัน ก้าวทันเทคโนโลนี ประสานงานภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

พันธกิจ (mission)
1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน 2. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 3. ส่งเสริมสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก่อสร้างอื่นๆ 4. ส่งเสริมสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 5. ส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 6. ส่งเสริมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 7. คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน 2. เพื่อปลูกฝังหลักจริยธรรมและคุณธรรมให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 3. เพื่อให้ประชาชนมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 4. เพื่อเป็นการดูแลและพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน 5. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย 6. เพื่อรักษาประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของชุมชน 7. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่กับชุมชนตลอดไป

check_circle คำขวัญของตำบลลือ
คำขวัญของตำบลลือ
ตำบลน่าอยู่ ราษฎร์เชิดชูศาสนา ภูมิปัญญามากมี ของดีข้าวหอมมะลิ เกจิพระอาจารย์ ใบลานตำนานศิลป์ ท้องถิ่นพอเพียง ลือเลื่องตำบลลือ

check_circle ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
สภาตำบลลือประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2537 ตามลักษณะเขตตตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และต่อมาจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ส่วนที่1 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีสมาชิก จำนวน 28 คน มาจากการเลือกตั้ง และ ส่วนที่2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ปัจจุบันมี นายโสมพงษ์ วันดี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายในจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537องค์การบริหารส่วนตำบลลือ มีหมู่บ้านในเขตตำบลลือทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 2 บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6บ้านแสนสุข หมู่ที่ 7 บ้านฤกษ์อุดม หมู่ที่ 8 บ้านลือ หมู่ที่ 9 บ้านเกษมสุข หมู่ที่ 10 บ้านอู่สะเภา หมู่ที่ 11 บ้านชูชาติ หมู่ที่ 12 บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 13 บ้านแสนสุข และ หมู่ที่ 14 บ้านลือ โดยมีจำนวนประชากรทั้งหมด 8,331 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,389 หลังคาเรือน ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ที่เหลือ ทำการประมง การปศุสัตว์ ประกอบอาชีพส่วนตัว ค้าขาย และรับจ้าง

check_circle สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ที่ทำการตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ถนนสว่างใต้ - พนา ตำบลลือ อำเภอปทุมราวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ห่างจากอำเภอปทุมราชวงศา 20 กิโลเมตร

เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลลือ มีเนื้อที่ทั้งหมด 69 ตารางกิโลเมตร (49,847 ไร่) พื้นที่การเกษตร 27,816 ไร่

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลไม้กลอน ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ และตำบลหนองเต่าอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และจดตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีลำห้วยหรือร่องน้ำที่สำคัญ 6 สาย คือ 1.ลำห้วยพระเหลา ไหลผ่านหมู่ที่ 4, 6, 7, 8 และ 10 2.ลำห้วยจิกเปา ไหลผ่านหมู่ที่ 4, 6, 7, 8 และ 10 3.ลำห้วยแสนสี ไหลผ่านหมู่ที่ 2, 3 และ 9 4.ลำห้วยกื้กก๊าก ไหลผ่านหมู่ที่ 9 และ 10 5.ห้วยโสก ไหลผ่านหมู่ที่ 2, 3 6.ห้วยไห ไหลผ่านหมู่ที่ 1, 12

check_circle สภาพสังคม
สภาพทางสังคม
จำนวนหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลือ จำนวนทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ได้แก่ - หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก - หมู่ที่ 2 บ้านโสกใหญ่ - หมู่ที่ 3 บ้านโสกใหญ่ - หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ - หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง - หมู่ที่ 6 บ้านแสนสุข - หมู่ที่ 7 บ้านฤกษ์อุดม - หมู่ที่ 8 บ้านลือ - หมู่ที่ 9 บ้านเกษมสุข - หมู่ที่ 10 บ้านอู่สะภา - หมู่ที่ 11 บ้านชูชาติ - หมู่ที่ 12 บ้านหนองลุมพุก - หมู่ที่ 13 บ้านแสนสุข - หมู่ที่ 14 บ้านลือ ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 8,216 คน จากจำนวนหลังคาเรือน 1,697 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 4,112 คน หญิง 4,104 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 120.05 คน / ตารางกิโลเมตร การศึกษา - โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง - โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 แห่ง - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ จำนวน 15 แห่ง - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัด) จำนวน 6 แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ (พช.) จำนวน 1 แห่ง สถาบันทางศาสนา - วัด จำนวน 9 แห่ง - โบสถ์ จำนวน 9 แห่ง - สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง ผู้นำทางธรรมชาติ - หมอสูตรประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน - หมอตำแย - หมอสมุนไพร - ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านสาธารณสุข - สถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง - กองทุนยา จำนวน 13 แห่ง - ศสมช. จำนวน 13 แห่ง

check_circle สภาพทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
หน่วยธุรกิจในตำบล - ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง - ปั๊มมือหมุน (หลอดแก้ว) จำนวน 20 แห่ง - โรงสีข้าว จำนวน 70 แห่ง กลุ่มหรือองค์กร - กลุ่มหรือองค์กร - กลุ่มออมทรัพย์ - กลุ่ม อสม. - กลุ่ม ลสชบ. - กลุ่มกองทุนเงินล้าน - กลุ่มพัฒนาเครือข่าย - กลุ่มยาวชน - กลุ่มสหกรณ์ - กลุ่มสาธิตการตลาด - กลุ่มทอผ้า - กลุ่มตีเหล็ก - กลุ่มแปรรูปอาหาร/ถนอมอาการข้าวเกรียบมันเทศ - กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ - กลุ่มทำขนมจีน - กลุ่มเลี้ยงโค - กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง - กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ - กลุ่มทำลวดหนาม - กลุ่มผลิตน้ำดี - กลุ่มทำเปลด้วยไม้ไผ่ - กลุ่มผลิตยาสมุนไพร

check_circle การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน
ด้านการคมนาคม - ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย ระยะทาง 20 กิโลเมตร - ถนนคอนกรีต จำนวน 10 สาย ระยะทาง 12.15 กิโลเมตร - ถนนลูกรัง/ดิน จำนวน 18 สาย ระยะทาง 43 กิโลเมตร - สะพานคอนกรีต จำนวน 6 แห่ง แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำห้วย จำนวน 6 สาย - บึงหนองอื่นๆ จำนวน 21 แห่ง แหล่งน้ำสร้างขึ้น - ฝาย จำนวน 12 แห่ง - บ่อน้ำตื้น จำนวน 31 แห่ง - บ่อโยก จำนวน 52 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 16 แห่ง อื่นๆ - ป่าไม้ จำนวน 9,000 ไร่

check_circle สินค้า OTOP