องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box คณะผู้บริหาร
นายโสมพงษ์ วันดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
โทรศัพท์ : 086-2601989
นายพิพัฒน์ อินลี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
โทรศัพท์ : 087-8013840
นายปรีชา ทวีคูณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
โทรศัพท์ : 095-6701891
นายนเรศ พิศคำ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
โทรศัพท์ : 083-3766810
account_box สมาชิกสภา
นางอุทัย บือทอง
ประธานสภา อบต.ลือ
นายอภิชาต แสงอ่อน
รองประธานสภา อบต.ลือ
นางสาวสุพิชฌาย์ มณเฑียร
เลขานุการสภา อบต.ลือ
นางสาวสุพิชฌาย์ มณเฑียร
ส.อบต. หมู่ 1
นายทองหล่อ อุทิตสาร
ส.อบต. หมู่ 2
นายวิษณุ โสมรักษ์
ส.อบต. หมู่ 3
นางสุดาวัลย์ กตัญญู
ส.อบต. หมู่ 4
นายเสกสรร แสงจันทร์
ส.อบต. หมู่ 5
นายจำรัส เปรมทา
ส.อบต. หมู่ 6
นางบุญจันทร์ สายแวว
ส.อบต. หมู่ 7
นายชาตรี วงศาตร์
ส.อบต. หมู่ 8
นางสาวเกียงจิตร ชาดา
ส.อบต. หมู่ 9
นายเขษม จำชาติ
ส.อบต. หมู่ 10
นางประไพร ดวงมณี
ส.อบต. หมู่ 12
นายสมบูรณ์ บางบูตร
ส.อบต. หมู่ 14
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายธเนตร สายแวว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
โทรศัพท์ : 081-0689791
นายธเนตร สายแวว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
โทรศัพท์ : 081-0689791
นายอธิภัทร วรรณโสภา
หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลือ
โทรศัพท์ : 084-4766669
นางรุ่งนภา ศรีวะรมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายธเนตร สายแวว
รองปลัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวฐิตินันท์ ศิริปี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box สำนักปลัด
นายอธิภัทร วรรณโสภา
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
โทรศัพท์ : 084-4766669
นางปฐมพร รักษาสัตย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายศราวุธ ทาทอง
นิติกรชำนาญการ
นายถาวร ไชยดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
นายทองพูล พันธุมาศ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวรจนา สาธุสัตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายโกมินทร์ สวยพันธ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวอาทรทิพย์ ยอดหอ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวสิริณภา ปาณะศรี
คนงานปฏิบัติงานสำนักงาน
นายธนวัฒน์ ปอแก้ว
ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง
นายจำเนียง อนันต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสำลี พิมพ์สัน
คนงานปฏิบัติงานขับรถยนต์
นายธีรศักดิ์ จำชาติ
คนงานปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายสวน เชาวนะ
คนงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายปัจทวี ผิวสุวรรณ
คนงานปฏิบัติงานนักการภารโรง
นายวิทวัฒน์ พรมนต์
คนงานปฏิบัติงานกิจการสภา
นางอุรา โชติชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวภัสรา ชาปู่
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวธัญรดา จำปาโท
จ้างเหมาบริการ
นางสาวน้ำฝน ลาภสาร
จ้างเหมาบริการ
นางสาวอริษา แสงอ่อน
จ้างเหมาบริการ
นางสาวประภัสสรา คณามาย
จ้างเหมาบริการ
นางอนุรักษ์ สุขสัตย์
แม่บ้าน
account_box กองคลัง
นางรุ่งนภา ศรีวะรมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
นางวิลาสิณี จุกจันทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางณัชญาดา กตัญญู
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสลิตา โสวันนา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศิริวรรณ ต้นโพธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสมพิศ สำราญสุข
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวกาญจนา ถาพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางมนธิรา นิมมา
คนงานปฏิบัติงานแผนที่ภาษี
นางสาวจิระนันท์ คำลี
คนงานปฏิบัติงานพัสดุ
นางสาวอัมภิกา โกสัตถา
คนงานปฏิบัติงานธุรการ
นายภิวัฒน์ ขันแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายดนุพล จันเวียง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองช่าง
นายธเนตร สายแวว
รองปลัด อบต.ลือ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายคำภา แว่นแคว้น
นายช่างโยธา
นายวัชระ ยอดห่อ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายทวีผล แสนเริง
ผู้ช่วยนายเขียนแบบฯ
นายอุทิศ จารุขันธ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายธเนศ ปัญญาดี
คนงานปฏิบัติงานประปา
นางสาวนิลาวรรณ สาระรัตน์
คนงานปฏิบัติงานธุรการ
นางสาวขนิษฐา สารกุล
จ้างเหมาบริการ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวฐิตินันท์ ศิริปี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานศึกษา)
นายโกวิทย์ บุญทา
นักวิชาการศึกษา
นางพัทธนันท์ สังฆวัตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศศิธร ลูกบัว
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวจิราณี ดวงดี
จ้างเหมาบริการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางรัชณีย์ สายแวว
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายณัชพล ศิริปี
นักวิชาการสาธารณสุข
นางนราเกตน์ ผิวสุวรรณ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ สาธารณสุขฯ
นาวสาวรัชนี วรลี
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานสาธารณสุขฯ
นายบรรจง​ ภารผุด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายกานต์ เอกศิริ
จ้างเหมาบริการ