องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box คณะผู้บริหาร
นายโสมพงษ์ วันดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
โทรศัพท์ : 086-2601989
นายพิพัฒน์ อินลี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
โทรศัพท์ : 087-8013840
นายปรีชา ทวีคูณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
โทรศัพท์ : 095-6701891
นายนเรศ พิศคำ
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
โทรศัพท์ : 083-3766810
account_box สมาชิกสภา
นางอุทัย บือทอง
ประธานสภา อบต.ลือ
นายอภิชาต แสงอ่อน
รองประธานสภา อบต.ลือ
นายวิทยา ชาลีโสม
เลขานุการสภา อบต.ลือ
นางสาวสุพิชฌาย์ มณเฑียร
ส.อบต. หมู่ 1
นายทองหล่อ อุทิตสาร
ส.อบต. หมู่ 2
นายวิษณุ โสมรักษ์
ส.อบต. หมู่ 3
นางสุดาวัลย์ กตัญญู
ส.อบต. หมู่ 4
นายเสกสรร แสงจันทร์
ส.อบต. หมู่ 5
นายจำรัส เปรมทา
ส.อบต. หมู่ 6
นางบุญจันทร์ สายแวว
ส.อบต. หมู่ 7
นายชาตรี วงศาตร์
ส.อบต. หมู่ 8
นางสาวเกียงจิตร ชาดา
ส.อบต. หมู่ 9
นายเขษม จำชาติ
ส.อบต. หมู่ 10
นางประไพร ดวงมณี
ส.อบต. หมู่ 12
นายสมบูรณ์ บางบูตร
ส.อบต. หมู่ 14
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิทยา ชาลีโสม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
โทรศัพท์ : 089-2931582
นายธเนตร สาวแวว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
โทรศัพท์ : 081-0689791
นายอธิภัทร วรรณโสภา
หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลือ
โทรศัพท์ : 084-4766669
นางรุ่งนภา ศรีวะรมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายธเนตร สาวแวว
รองปลัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวฐิตินันท์ ศิริปี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box สำนักปลัด
นายอธิภัทร วรรณโสภา
หัวหน้าปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
โทรศัพท์ : 084-4766669
นางปฐมพร รักษาสัตย์
นักทรัพยากรบุคคล
นายศราวุธ ทาทอง
นิติกร
นายถาวร ไชยดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
นายทองพูล พันธุมาศ
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวรจนา พันธ์จำปา
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสิริณภา ปาณะศรี
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานสำนักงาน
นางสาวอาทรทิพย์ ยอดหอ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายธนวัฒน์ ปอแก้ว
ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง
นายสำลี พิมพ์สัน
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานขับรถยนต์
นายธีรศักดิ์ จำชาติ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานขับรถยนต์
นายจำเนียง อนันต์
พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานขับรถเครื่องจักรกล
นายสวน เชาวนะ
คนงานทั่วไป
นางอุรา โชติชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายปันจา มาตขาว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวอัมภิกา โกสัตถา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวภัสรา ชาปู่
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวิทวัฒน์ พรมนต์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวธัญรดา จำปาโท
จ้างเหมาบริการ
นางสาวน้ำฝน ลาภสาร
จ้างเหมาบริการ
นางสาวอริษา แสงอ่อน
จ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
นางรุ่งนภา ศรีวะรมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวิลาสิณี จุกจันทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางณัชญาดา กตัญญู
นักวิชาการ การเงินและบัญชี
นางสาวสลิตา โสวันนา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศิริวรรณ ต้นโพธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสมพิศ สำราญสุข
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวกาญจนา ถาพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางมนธิรา นิมมา
ปฏิบัติงานแผนที่ภาษี
นางสาวจิระนันท์ คำลี
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานพัสดุ
นายภิวัฒน์ ขันแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายดนุพล จันเวียง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองช่าง
นายธเนตร สาวแวว
รองปลัด อบต.ลือ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายคำภา แว่นแคว้น
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายวัชระ ยอดห่อ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายทวีผล แสนเริง
ผู้ช่วยนายเขียนแบบฯ
นายอุทิศ จารุขันธ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายธเนศ ปัญญาดี
คนงานทั่วไป
นายสุทธิภัทร ไชยคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนิลาวรรณ สาระรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวฐิตินันท์ ศิริปี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางพัทธนันท์ สังฆวัตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศศิธร ลูกบัว
พนักงานจ้างเหมากองการศึกษา
นางสาวจราณี ดวงดี
จ้างเหมาบริการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางรัชณีย์ สายแวว
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายณัชพล ศิริปี
นักวิชาการสาธารณสุข
นาวสาวรัชนี วรลี
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานสาธารณสุขฯ
นายบรรจง​ ภารผุด
พนักงานจ้างเหมาบริการ