องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
check_circle วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (vision) เพื่อเป็นสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลลือเป็นตำบลขนาดใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นปานกลางและสงบสุขและคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดีจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ สร้างตำบลในฝัน ก้าวทันเทคโนโลนี ประสานงานภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พันธกิจ (mission)
1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน 2. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 3. ส่งเสริมสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก่อสร้างอื่นๆ 4. ส่งเสริมสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 5. ส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 6. ส่งเสริมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 7. คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน 2. เพื่อปลูกฝังหลักจริยธรรมและคุณธรรมให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 3. เพื่อให้ประชาชนมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 4. เพื่อเป็นการดูแลและพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน 5. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย 6. เพื่อรักษาประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของชุมชน 7. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่กับชุมชนตลอดไป