องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box กองคลัง
นางรุ่งนภา ศรีวะรมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
นางวิลาสิณี จุกจันทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางณัชญาดา กตัญญู
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสลิตา โสวันนา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศิริวรรณ ต้นโพธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสมพิศ สำราญสุข
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวกาญจนา ถาพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางมนธิรา นิมมา
คนงานปฏิบัติงานแผนที่ภาษี
นางสาวจิระนันท์ คำลี
คนงานปฏิบัติงานพัสดุ
นางสาวอัมภิกา โกสัตถา
คนงานปฏิบัติงานธุรการ
นายภิวัฒน์ ขันแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายดนุพล จันเวียง
พนักงานจ้างเหมาบริการ