องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box กองคลัง
นางรุ่งนภา ศรีวะรมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวิลาสิณี จุกจันทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางณัชญาดา กตัญญู
นักวิชาการ การเงินและบัญชี
นางสาวสลิตา โสวันนา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศิริวรรณ ต้นโพธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสมพิศ สำราญสุข
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวกาญจนา ถาพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางมนธิรา นิมมา
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานแผนที่ภาษี
นางสาวจิระนันท์ คำลี
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานพัสดุ
นางสาวอัมภิกา โกสัตถา
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการกองคลัง
นายภิวัฒน์ ขันแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายดนุพล จันเวียง
พนักงานจ้างเหมาบริการ