องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box สำนักปลัด
นายอธิภัทร วรรณโสภา
หัวหน้าปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
โทรศัพท์ : 084-4766669
นางปฐมพร รักษาสัตย์
นักทรัพยากรบุคคล
นายศราวุธ ทาทอง
นิติกร
นายถาวร ไชยดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
นายทองพูล พันธุมาศ
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวรจนา พันธ์จำปา
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสิริณภา ปาณะศรี
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานสำนักงาน
นางสาวอาทรทิพย์ ยอดหอ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายธนวัฒน์ ปอแก้ว
ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง
นายสำลี พิมพ์สัน
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานขับรถยนต์
นายธีรศักดิ์ จำชาติ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานขับรถยนต์
นายจำเนียง อนันต์
พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานขับรถเครื่องจักรกล
นายสวน เชาวนะ
คนงานทั่วไป
นางอุรา โชติชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายปันจา มาตขาว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวอัมภิกา โกสัตถา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวภัสรา ชาปู่
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวิทวัฒน์ พรมนต์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวธัญรดา จำปาโท
จ้างเหมาบริการ
นางสาวน้ำฝน ลาภสาร
จ้างเหมาบริการ
นางสาวอริษา แสงอ่อน
จ้างเหมาบริการ