องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box กองช่าง
นายธเนตร สาวแวว
รองปลัด อบต.ลือ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายคำภา แว่นแคว้น
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายวัชระ ยอดห่อ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายทวีผล แสนเริง
ผู้ช่วยนายเขียนแบบฯ
นายอุทิศ จารุขันธ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายธเนศ ปัญญาดี
คนงานทั่วไป
นางสาวนิลาวรรณ สาระรัตน์
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการกองช่าง
นายสุทธิภัทร ไชยคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวขนิษฐา สารกุล
จ้างเหมาบริการ