องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
check_circle ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป้าหมาย - เพื่อให้การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและรวดเร็ว - เพื่อให้บริการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ เป็นไปอย่างทั่วถึง แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายเครือข่าย เส้นทางระหว่างหมู่บ้าน ตำบลกับตำบลให้สัญจรได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา รางระบายน้ำ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน - ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรและไฟฟ้าสาธารณะ - ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร - บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า ตัวชี้วัด - จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ - จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน - จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน - จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่นๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป้าหมาย - มีศูนย์รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ตำบล อย่างน้อย 1 แห่งภายในปี 2552 - เพิ่มครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าว แทนปุ๋ยเคมี - มีกลุ่มอาชีพอย่างน้อยหมู่บ้านละ 2 กลุ่ม - แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ - มีความสามารถและทักษะทางการพัฒนาฝีมือ เพิ่มมูลค่าของสินค้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าเกษตร - พัฒนาให้ความรู้และเทคนิควิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความรู้และทักษะฝีมือในการผลิต แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ - ส่งเสริมส่งเสริมการเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ ตัวชี้วัด - ประชาชนมีงานทำอยู่ในถิ่นภูมิลำเนา - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น - ลดภาวการณ์ว่างงาน - จำนวนบุคลากรมีทักษะในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ - จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพมีทักษะในการประกอบอาชีพ - จำนวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป้าหมาย - ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย - ประชาชนมีคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม - อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมสำคัญทางศาสนา - นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของประชาชนในชุมชน แนวทางการพัฒนา - การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น - การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา - การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย - การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน - การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ ตัวชี้วัด - จำนวนกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาในตำบล - การเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน - อนุรักษ์วัฒนธรรมส่งเสริมการจัดประเพณีต่างๆ และวันสำคัญทางศาสนา - ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการได้รับสวัสดิการ อย่างน้อยปีละ 2 คนต่อหมู่บ้าน 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย - เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน แนวทางการพัฒนา - สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม - บริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย ตัวชี้วัด - จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด - จำนวนผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ - จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป้าหมาย - เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งประชาคมหมู่บ้าน ตำบลในด้านการเมืองและการบริหาร - เสริมสร้างด้านข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ - เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐเป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร - ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา - ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล - การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง ตัวชี้วัด - จำนวนผู้มีส่วนรวมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม - จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย - เพื่อเสริมสร้างความเป็นระเบียบและเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน - เพื่อส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - เพื่อรองรับการถ่ายโอนการศึกษา แนวทางการพัฒนา - การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา - ส่งเสริมมาตรการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน - ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอุบัติเหตุอุบัติภัยอาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย ตัวชี้วัด - งานการถ่ายโอนภารกิจ - จำนวนผู้ติดยาเสพติดในชุมชนลดลง - จำนวนงบประมาณสนับสนุนการอยู่เวรยามในชุมชน