ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอู่สะเภา หมู่ 10 สายทางอู่สะเภาเชื่อมถนน อบจ.สายบ้านโสกใหญ่ไปบ้านเสารีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง