ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านนาคำ หมู่ 4 สายนานายทองใบไปนานางบานใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง