ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง