ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางอู่สะเภา - เสารีก) บ้านอู่สะเภา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง