Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
จัดเก็บรายงานต่างๆขององค์กร
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายอธิภัทร วรรณโสภา
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางปฐมพร รักษาสัตย์
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นายศราวุธ ทาทอง
นิติกร
Responsive image
นายถาวร ไชยดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
Responsive image
นางสาวรจนา พันธ์จำปา
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายทองพูล พันธุมาศ
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายณัฐวุุฒิ เขียวขำ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
Responsive image
นางสาวสิริณภา ปาณะศรี
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานสำนักงาน
Responsive image
นางสาวอาทรทิพย์ ยอดหอ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายธนวัฒน์ ปอแก้ว
ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายสำลี พิมพ์สัน
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานขับรถยนต์
Responsive image
นายธีรศักดิ์ จำชาติ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานขับรถยนต์
Responsive image
นายจำเนียง อนันต์
พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานขับรถเครื่องจักรกล
Responsive image
นายสวน เชาวนะ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางอุรา โชติชัย
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานภารโรง
Responsive image
นายปันจา มาตขาว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นางสาวอัมภิกา โกสัตถา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นางสาวภัสรา ชาปู่
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายวิทวัฒน์ พรมนต์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : tumbonlue@gmail.com

www.tumbonlue.go.th
Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลลือ