Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบอัตโนมัติ อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงบ้านแสนสุข หมู่ที่ 6 ตำบลลือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบอัตโนมัติ อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านแสนสุข หมู่ที่ 6 ตำบลลือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ . ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลือ มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบอัตโนมัติ อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านแสนสุข หมู่ที่ 6 ตำบลลือ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลาง 1,850,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ 6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 925,000.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ 7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ 8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 9. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ /(๑) นิติ… - 2 - (๑) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ (๒) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้ 10. การจัดจ้างครั้งนี้จะลงนามก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวจากผู้มีอำนาจแล้ว และจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งใบอนุมัติเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ภายในเดือนมีนาคม 2559 และหากผู้ชนะการประมูลไม่ทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลลือสามารถยกเลิกการจัดจ้างได้ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สถานที่ตั้งโครงการและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป (กรณีผู้ซื้อแบบรูปรายการไม่ไปดูสถานที่ดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน ให้ถือว่าได้ทราบสถานที่และอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ดีแล้วเมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้) กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา ห้องท้องถิ่นอำเภอ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ และแจ้งผลรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.tumbonlue.go.th และwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ – ๔๕๕2 - 5876 ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9 (นายวิทยา ชาลีโสม) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th