Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
เรื่อง  สอบราคาจ้างต่อเติมศาลาประชาคม  บ้านหนองยาง  หมู่ที่  5 
……………………………………..
                             ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลือ  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้าง  โครงการ    ต่อเติมศาลาประชาคม  บ้านหนองยาง  หมู่ที่  5  ขนาดกว้าง 5.85 เมตร  ยาว  10.80  เมตร สูง 2.80 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลือกำหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ราคากลาง   173,000.-  บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)         
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                    ๑.  เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาดังกล่าว
                   ๒.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  
                   ๓.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
                             ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๕.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ
    ๖. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้กับองค์การบริหาร   ส่วนตำบลลือ  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
    ๗.  มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  86,5๐๐.-  บาท และ         เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ        ส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ             
                   กำหนดดูสถานที่ดำเนินการ  ในวันที่  15  กันยายน  ๒๕๕8   เวลา   ๐๙.๓๐ น.  ถึงเวลา   ๑๑.๐๐  น. ณ สถานที่ตั้งโครงการและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐  น. เป็นต้นไป  (กรณีผู้ซื้อแบบรูปรายการไม่ไปดูสถานที่ดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน  ให้ถือว่าได้ทราบสถานที่และอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ดีแล้วเมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้)
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่  8  กันยายน  ๒๕๕8  ถึงวันที่  23  กันยายน     2558  ที่กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลลือ  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ  ในวันและเวลาราชการ  และในวันที่  23  กันยายน  2558  ระหว่างเวลา   ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ   ที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา  ห้องท้องถิ่นอำเภอ  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ 
/กำหนดเปิด...
 
- 2 -
                   กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  24  กันยายน  ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ   ที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา  ห้องท้องถิ่นอำเภอ   อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคา  3๐๐. –  บาท  ได้ที่กองคลัง  องค์การบริหาร-    ส่วนตำบลลือ   อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ  ระหว่างวันที่  8  กันยายน  ๒๕๕8  ถึงวันที่  23  กันยายน  2558 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์  www.tumbonlue.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๔๕๕๕ - ๔๖๓๓  ตามวันเวลาที่กำหนด   เว้นวันหยุดราชการ 
                             ประกาศ  ณ   วันที่   8  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๕8  
                   
 
 
(นายวิทยา  ชาลีโสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ  ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2558

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th