Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ
 (ช่วงที่ 1 ข้างวัด,ช่วงที่ 2 ต่อจากถนน คสล.เดิมไปบ้านอู่สะเภา)
……………………………………..
                             ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลือ  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ (ช่วงที่ 1 ข้างวัด,ช่วงที่ 2 ต่อจากถนน คสล.เดิมไปบ้านอู่สะเภา) ตามรายละเอียดดังนี้
                   ช่วงที่ 1 (ข้างวัด) ก่อสร้างถับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดกว้าง 3.95 เมตร          ยาว 107.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 422.65 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง     ตามสภาพ
                     ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนน คสล.เดิม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  56.00  เมตร หนา  ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 224.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลาง 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)
                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                    ๑. เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  
                   ๓.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
                             ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๕. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ
    ๖. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้กับองค์การบริหาร   ส่วนตำบลลือ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจัดจ้างครั้งนี้
                   ๗. มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  150,0๐๐.- บาท และเป็นผลงาน    ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  
                   กำหนดดูสถานที่ดำเนินการ  ในวันที่  6 สิงหาคม  ๒๕๕8  เวลา   ๐8.๓๐ น.  ถึงเวลา   ๑๑.๐๐  น. ณ สถานที่ตั้งโครงการและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป (กรณีผู้ซื้อแบบรูปรายการไม่ไปดูสถานที่ดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน  ให้ถือว่าได้ทราบสถานที่และอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ดีแล้วเมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้)
/กำหนด...
 
 
- 2 -
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๕8 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม   2558   ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันและเวลาราชการ  และในวันที่  19 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา   ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น. ณ         ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ   ที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา  ห้องท้องถิ่นอำเภอ อำเภอ     ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 
                   กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา ห้องท้องถิ่นอำเภอ   อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ        
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 3๐๐.- บาท ได้ที่กองคลัง  องค์การบริหาร-ส่วนตำบลลือ   อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๕8 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.tumbonlue.go.th และwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๔๕๕๕ - ๔๖๓๓  ตามวันเวลาที่กำหนด เว้นวันหยุดราชการ 
                             ประกาศ ณ   วันที่   27 กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕8        
                   
 
 
(นายวิทยา ชาลีโสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
 
 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 
 
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  บ้านนาคำ (ช่วงที่ 1 ข้างวัด,ช่วงที่ 2 ต่อจากถนน คสล.เดิมไปบ้านอู่สะเภา)
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   300,000.- บาท 
3. ลักษณะงาน
     โดยสังเขป ช่วงที่ 1 (ข้างวัด) ก่อสร้างถับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  ขนาดกว้าง 3.95  เมตร         ยาว 107.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  422.65  ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ
                     ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนน คสล.เดิม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  224  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่   20 กรกฎาคม 2558
5. บัญชีประมาณราคากลาง
     5.1 ปร. 4
     5.2 ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    6.1  นายธเนตร สายแวว   ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ  
         6.2  นายปรีชา หาระสาร ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา                                     
         6.3  นายจักรพล โพธ์ไทรย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 3                                         
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2558

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th