Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑4 (ซอยหน้าวัดป่าอุทธาทิพย์)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑4  (ซอยหน้าวัดป่าอุทธาทิพย์) 
……………………………………..
                    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลือ  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑4  (ซอยหน้าวัดป่าอุทธาทิพย์)  ขนาดกว้าง 4.0๐  เมตร  ยาว  62.00  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  248.00  ตารางเมตร    ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลือกำหนด ราคากลาง  120,000.-  บาท   (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)   
                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                    ๑.  เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้าง
                   ๒.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  
                   ๓.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
                             ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๕.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ
    ๖. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้กับองค์การบริหาร   ส่วนตำบลลือ  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจัดจ้างครั้งนี้
                   ๗.  มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  60,0๐๐.-  บาท  และเป็นผลงาน    ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  
                   กำหนดดูสถานที่ดำเนินการ  ในวันที่  24  กรกฎาคม  ๒๕๕8   เวลา   ๐8.๓๐ น.  ถึงเวลา   ๑๑.๐๐  น. ณ สถานที่ตั้งโครงการและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐  น. เป็นต้นไป  (กรณีผู้ซื้อแบบรูปรายการไม่ไปดูสถานที่ดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน  ให้ถือว่าได้ทราบสถานที่และอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ดีแล้วเมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้)
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่  17  กรกฎาคม  ๒๕๕8  ถึงวันที่  6  สิงหาคม   2558   ที่กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลลือ  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ  ในวันและเวลาราชการ  และในวันที่  6  สิงหาคม  2558  ระหว่างเวลา   ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ   ที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา  ห้องท้องถิ่นอำเภอ  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ 
/กำหนดเปิด...
 
- 2 -
                   กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  7  สิงหาคม  ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา   ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา  ห้องท้องถิ่นอำเภอ   อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ        
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  3๐๐.-  บาท ได้ที่กองคลัง  องค์การบริหาร-ส่วนตำบลลือ   อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ  ระหว่างวันที่  17  กรกฎาคม  ๒๕๕8  ถึงวันที่  6  สิงหาคม  2558 ในวันและเวลาราชการ   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์  www.tumbonlue.go.th  และwww.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๔๕๕๕ - ๔๖๓๓  ตามวันเวลาที่กำหนด  เว้นวันหยุดราชการ 
                             ประกาศ  ณ   วันที่   17  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕8         
                   
 
 
(นายวิทยา  ชาลีโสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ  ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 
 
1. ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑4   (ซอยหน้าวัดป่าอุทธาทิพย์)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   120,000.-  บาท 
3. ลักษณะงาน
     โดยสังเขป  ขนาดกว้าง 4.0๐ เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 248.00 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบแปลนองค์การบริหาร   ส่วนตำบลลือกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่   15  กรกฎาคม  2558
5.  บัญชีประมาณราคากลาง
     5.1  ปร. 4
     5.2  ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    6.1  นายธเนตร  สายแวว   ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ  
         6.2  นายปรีชา  หาระสาร  ตำแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา                                     
         6.3  นายจักรพล  โพธ์ไทรย์  ตำแหน่ง  นายช่างโยธา  3
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2558

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th