Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยหัวบ้าน (ประปา) ต่อจากถนน คสล.เดิม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4  ซอยหัวบ้าน  (ประปา) 
ต่อจากถนน คสล.เดิม 
……………………………………..
                    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลือ  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4  ซอยหัวบ้าน  (ประปา)  ต่อจากถนน คสล.เดิม  กว้าง  3.00 เมตร              ยาว 148.00 เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร   พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 444.00 ตารางเมตร    ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  ราคากลาง   216,000 บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)   
                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                    ๑.  เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้าง
                   ๒.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  
                   ๓.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
                             ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๕.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ
    ๖. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้กับองค์การบริหาร   ส่วนตำบลลือ  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจัดจ้างครั้งนี้
                   ๗.  มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  108,0๐๐.-  บาท  และเป็นผลงาน    ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  
                   กำหนดดูสถานที่ดำเนินการ  ในวันที่  24  กรกฎาคม  ๒๕๕8   เวลา   ๐8.๓๐ น.  ถึงเวลา   ๑๑.๐๐  น. ณ สถานที่ตั้งโครงการและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐  น. เป็นต้นไป  (กรณีผู้ซื้อแบบรูปรายการไม่ไปดูสถานที่ดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน  ให้ถือว่าได้ทราบสถานที่และอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ดีแล้วเมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้)
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่  17  กรกฎาคม  ๒๕๕8  ถึงวันที่  6  สิงหาคม   2558   ที่กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลลือ  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ  ในวันและเวลาราชการ  และในวันที่  6  สิงหาคม  2558  ระหว่างเวลา   ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ   ที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา  ห้องท้องถิ่นอำเภอ  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ 
/กำหนดเปิด...
 
- 2 -
                   กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  7  สิงหาคม  ๒๕๕8  ตั้งแต่เวลา   ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา  ห้องท้องถิ่นอำเภอ   อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ        
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  3๐๐.-  บาท ได้ที่กองคลัง  องค์การบริหาร-ส่วนตำบลลือ   อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ  ระหว่างวันที่  17  กรกฎาคม  ๒๕๕8  ถึงวันที่  6  สิงหาคม  2558 ในวันและเวลาราชการ   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์  www.tumbonlue.go.th  และwww.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๔๕๕๕ - ๔๖๓๓  ตามวันเวลาที่กำหนด  เว้นวันหยุดราชการ 
                             ประกาศ  ณ   วันที่   17  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕8         
                   
 
 
(นายวิทยา  ชาลีโสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ  ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 
 
1. ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  ซอยหัวบ้าน  (ประปา)  ต่อจากถนน  คสล.เดิม
     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   216,000.-  บาท 
3. ลักษณะงาน
     โดยสังเขป  กว้าง  3.00 เมตร  ยาว 148.00 เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร   พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า     444.00 ตารางเมตร   ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ 
4. ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่   13  กรกฎาคม  2558
5.  บัญชีประมาณราคากลาง
     5.1  ปร. 4
     5.2  ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    6.1  นายธเนตร  สายแวว   ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ  
         6.2  นายปรีชา  หาระสาร  ตำแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา                                     
         6.3  นายจักรพล  โพธ์ไทรย์  ตำแหน่ง  นายช่างโยธา  3
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2558

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th