Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ปร.4 โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ลือ
แบบ ปร.4
  ใบประมาณราคาสิ่งของและแรงงาน  
โครงการ  ก่อสร้างโรงจอดรถ  อบต.ลือ   
ปริมาณงาน   กว้าง  6  เมตร  ยาว  16.50  เมตร (ตามแบบที่  อบต.ลือกำหนด)  
สถานที่ดำเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลลือ  ตำบลลือ  อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดราคากลาง  เมื่อวันที่  28   กุมภาพันธ์  2560
หน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตำบลลือ  อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ             
     จำนวน  หน่วย ค่าวัสดุ (บาท) ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ หมายเหตุ
ลำดับที่ รายการ ราคาหน่วยละ จำนวนเงิน ราคาหน่วยละ จำนวนเงิน และแรงงาน
1 งานดินถมปรับระดับ       28.00 ลบ.ม. 55.00      1,540.00             -               -      1,540.00  
       2  งานขุดดิน-ถมกลับ        10.00 ลบ.ม.             -               -           99.00       990.00       990.00  
       3  งานคอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 336 กก.)        11.00 ลบ.ม.      1,865.00    20,515.00        436.00     4,796.00   25,311.00  
       4  ทรายหยาบปรับระดับ         4.00 ลบ.ม.        400.00      1,600.00             -               -      1,600.00  
       5  เหล็ก RB 6  มม.  (0.222)        12.00 กก.         21.00        252.00           3.30         39.60       291.60  
       6  เหล็ก RB 12  มม.  (0.888)      117.00 กก.         19.70      2,304.90           3.30       386.10    2,691.00  
       7
 งานเหล็กเสริม Wire-mesh O 4 มม. @ 0.20*0.20 ม. 
    111.00 ตร.ม         28.00      3,108.00           5.00       555.00    3,663.00  
       8  ลวดผูกเหล็ก  (เบอร์  18)         2.40 กก.         27.00         64.80             -               -          64.80  
       9  ท่อเหล็กกลม  ขนาด  1" หนา  2.3  มม.         8.00 ท่อน        265.00      2,120.00         55.00       440.00    2,560.00 รวมทาสีน้ำมัน
     10  ท่อเหล็กกลม  ขนาด  2 1/2"  หนา  2.3  มม.        13.00 ท่อน        665.00      8,645.00        130.00     1,690.00   10,335.00 รวมทาสีน้ำมัน
     11  เหล็กตัว C 100*50*20*2.3  มม.        25.00 ท่อน        460.00    11,500.00        100.00     2,500.00   14,000.00 รวมทาสีน้ำมัน
     12  หลังคามุงแผ่น METAL SHEET      111.00 ตร.ม         80.00      8,880.00         40.00     4,440.00   13,320.00 รวมอุปกรณ์ยึด
   รวมค่าวัสดุและแรงงาน        60,530     15,836.70  76,366.40  
                   
           (ลงชื่อ)...................................................ประธานกรรมการ        
                        (นายธเนตร  สายแวว)        
                รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ        
                   
        (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ      (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ    
                                 (นายศราวุธ  ทาทอง)                    (นางปิยะรัตน์  ฝักทอง)
                                   นิติกรชำนาญการ                                                  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ      
ปร.4 โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ลือ
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th