Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ลือ
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
 
1. ชื่อโครงการ  ก่อสร้างโรงจอดรถ  อบต.ลือ 
   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   99,000.-  บาท 
3. ลักษณะงาน
     โดยสังเขป  กว้าง  6  เมตร  ยาว  16.50  เมตร (ตามแบบที่  อบต.ลือกำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2560
5.  บัญชีประมาณราคากลาง
     5.1  ปร. 4
     5.2  ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
        6.1  นายธเนตร  สายแวว   ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ …………………………………
             6.2  นายศราวุธ  ทาทอง  ตำแหน่ง  นิติกรชำนาญการ……………………………                 
             6.3  นางปิยะรัตน์  ฝักทอง  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ………………………………
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ลือ
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th