Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือเรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 6 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 6 โครงการ …………………………………….. ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลือ มีความประสงค์จะจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2559 จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา ตามโครงการดังนี้ 1. โครงการขุดลอกหนองกุด บ้านอู่สะเภา หมู่ 10 งบประมาณ 100,000.- บาท 2. โครงการขุดลอกหนองกุดแคน บ้านนาคำ หมู่ 4 งบประมาณ 40,000.- บาท 3. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านแสนสุข หมู่ 6 งบประมาณ 106,000.- บาท 4. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านเกษมสุข หมู่ 9 งบประมาณ 106,000.- บาท 5. โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านลือ หมู่ 14 งบประมาณ 110,000.- บาท 6. โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 งบประมาณ 99,000.- บาท ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ๑. เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างที่ตกลงราคาจ้าง ๒. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ๓. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองตกลงราคา ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๕. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ ๖. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้กับองค์การบริหาร ส่วนตำบลลือ ณ วันประกาศตกลงราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการตกลงราคาจัดจ้างครั้งนี้ 7. ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบงานจ้างให้แล้วเสร็จและกำหนดยืนราคา ดังนี้ 1.1 โครงการขุดลอกหนองกุด บ้านอู่สะเภา หมู่ 10 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และจะยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับถัดจากวันเสนอราคา 1.2 โครงการขุดลอกหนองกุดแคน บ้านนาคำ หมู่ 4 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และจะยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับถัดจากวันเสนอราคา /1.3 โครงการ… - 2 - 1.3 โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านลือ หมู่ 14 ผู้รับจ้างยจะต้อง ส่งมอบงานจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และจะยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน 1.4 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านแสนสุข หมู่ 6 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และจะยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับถัดจากวันเสนอราคา 1.5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านเกษมสุข หมู่ 9 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และจะยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับถัดจากวันเสนอราคา 1.6 โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และจะยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับถัดจากวันเสนอราคา 8. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสาร หลักฐานแนบมาพร้อมกับใบเสนอราคา ดังนี้ 2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 2.2 หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ และจะเปิดซองพิจารณาในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารตกลงราคา ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอ ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 น. ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 09.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.tumbonlue.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ – ๔๕๕2 - 5876 ตามวันเวลาที่กำหนด เว้นวันหยุดราชการ ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9 (นายวิทยา ชาลีโสม) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือเรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 6 โครงการ
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2559

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th