Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือเรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบอัตโนมัติ อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลลือ
 

 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
เรื่อง  กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบอัตโนมัติ  อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  บ้านโสกใหญ่  หมู่ที่  3  ตำบลลือ 
……………………………………..
                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลือ  ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอ็น.ดี.เอ็นอำนาจเจริญ   คอมมิวนิเคชั่น  ดำเนินการโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบอัตโนมัติ  อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  บ้านโสกใหญ่  หมู่ที่  3  ตำบลลือ  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นจำนวนเงิน  1,843,380.-  บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  ตามสัญญาเลขที่   27/2559  ลงวันที่  31  มีนาคม  2559  และเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2560  โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน  90 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน  2559  สิ้นสุดวันที่  29  มิถุนายน  2559  นั้น
                   บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเมื่อวันที่ 14  กรกฎาคม  2560   คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดตรวจรับงานจ้างพร้อมกันในวันที่..19     กรกฎาคม  2560  เวลา  10.0   น. ณ  สถานที่ก่อสร้างโครงการ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจได้ร่วมตรวจรับงานจ้างและให้ข้อเสนอแนะตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น
                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                   ประกาศ ณ วันที่   18   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕60
 
 
(นายวิทยา  ชาลีโสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ  ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือเรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบอัตโนมัติ อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลลือ
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th