Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างโรงสีชุมชน) บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 12
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง  สะพาน  และท่อเหลี่ยม
โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยข้างโรงสีชุมชน)  บ้านหนองลุมพุก  หมู่ที่  12      
ปริมาณงาน  กว้าง  3  เมตร ยาว  80  เมตร  หนา 0.15  เมตร  (ตามแบบที่  อบต.ลือกำหนด)  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ          
สถานที่ดำเนินงาน  (ซอยข้างโรงสีชุมชน)  บ้านหนองลุมพุก  หมู่ที่  12  ตำบลลือ  อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดราคากลาง  เมื่อวันที่   17  กรกฎาคม  2560       
หน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตำบลลือ  อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ             
ลำดับที่ รายการ หน่วย  ปริมาณ  ราคาต่อหน่วย ราคาทุน Factor F ราคาต่อหน่วย x FF ราคากลาง
1  งานคันทาง                
   - งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม  ตร.ม.        240           1.00      240.00 1.3624 1.36 326.98
    - งานดินถมจากการขนส่ง   ลบ.ม.    -              -              -            -                      -                      -  
    - งานลงลูกรังเสริมคันทางพร้อมบดอัดแน่น   ลบ.ม.    -              -              -            -                      -                      -  
2  งานโครงสร้างทางและผิวจราจร                   -        
    - งานพื้นทางทรายหยาบปรับระดับ   ลบ.ม.         12       400.00    4,800.00 1.3624 544.96 6,539.52
    - งานผิวจราจรคอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 336 กก.)   ลบ.ม.         36     2,200.00   79,200.00 1.3624 2,997.28 107,902.08
     - งานเหล็กเสริม Wire-mesh O 4 มม. 0.10*0.30 ม.   ตร.ม        240         28.00    6,720.00 1.3624 38.15 9,155.33
     - งานไม้แบบ   ตร.ม           5       275.00    1,375.00 1.3624 374.66 1,873.30
     - งานเหล็กเสริม RB 15 มม. (1.387)   กก.         83         21.00    1,743.00 1.3624 28.61 2,374.66
     - งานเหล็กเสริม DB 12 มม. (0.888)   กก.            22.00            -            -                      -                      -  
     - แอสฟัสต์   ม.         39           3.00      117.00 1.3624 4.09 159.40
     - งานเสริมขอบทาง  (ดินลูกรัง)   ลบ.ม.         14       100.00    1,400.00 1.3624 136.24 1,907.36
     - แผ่นโพมกั้นรอยต่อ   แผ่น           2         28.00        56.00 1.3624 38.15 76.29
3    ท่อระบายน้ำขนาด  0.30*1  ม.   ท่อน          -               -              -            -                      -                      -  
4  ป้ายโครงการ *   ป้าย           1     2,000.00    2,000.00     2,000.00
5  ป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง**   ป้าย           1   -    -    -    -    - 
                 
                 
 - 2 -
ลำดับที่ รายการ หน่วย  ปริมาณ  ราคาต่อหน่วย ราคาทุน Factor F ราคาต่อหน่วย x FF ราคากลาง
  เงื่อนไข              
  เงินล่วงหน้าจ่าย...............%              
  งานประกันผลงานหัก..........%              
  ดอกเบี้ยเงินกู้........6......%              
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม......7......%              
   รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด        97,651.00     132,314.92
   ปรับลดราคาเพื่อการก่อสร้างในครั้งนี้เพียง  (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)          130,000.00
 * ปฎิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2808 ลว. 20 สิงหาคม  2547         
 ** ปฎิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 27 ลว. 28 มกราคม 2551         
1  ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง       = 97,651.00  
2  ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม           =  -  
3  ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ           =  -  
                 
4  ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง             = 1.3624  
5  ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม           =  -  
   พื้นที่  240  ตารางเมตร  เฉลี่ยตารางเมตร ละ 541.67  บาท  
  หมายเหตุ ให้ใช้หินเป็นส่วนผสมห้ามใช้กรวด งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ใช้เวลาก่อสร้าง  45  วัน    
  คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน,ค่าครุภัณฑ์,Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการ
พิจารณาจัดจ้างได้ในปีงบประมาณ 2560 สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ดังกล่าวต่อไป
                 
                               (ลงชื่อ)...................................................ประธานกรรมการ
                 (นายธเนตร  สายแวว)
               รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
                 
 (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ       (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ  
                                 (นายอธิภัทร  วรรณโสภา)                           (นายณัชพล  ศิริปี)  
                                     หัวหน้าสำนักปลัด                นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
   
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างโรงสีชุมชน) บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 12
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th