Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปร.6 โครงการปรับปรุงพื้นที่ตลาดชุมชน (เทคอนกรีตลานตลาด) บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 1
แบบ ปร.6  แผ่นที่ 1/1
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
โครงการ  ปรับปรุงพื้นที่ตลาดชุมชน  (เทคอนกรีตลานตลาด)  บ้านหนองลุมพุก  หมู่ที่ 1  
ปริมาณงาน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 114  ตารางเมตร  หนา  0.10  เมตร (ตามแบบที่ อบต.ลือ กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
สถานที่ดำเนินงาน  บ้านหนองลุมพุก  หมู่ที่ 1  ตำบลลือ  อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
แบบเลขที่  -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลลือ
แบบ  ปร.4  และ  ปร.5 ที่แนบ  มีจำนวน  1  ชุด
คำนวนราคากลางเมื่อวันที่   11  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2560
หน่วย : บาท
ลำดับที่ รายการ ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ
1 งานปรับปรุงพื้นที่ตลาดชุมชน  (เทคอนกรีตลานตลาด)            47,778.61  
  บ้านหนองลุมพุก  หมู่ที่ 1    
       
       
       
       
       
       
      * ใช้เวลาก่อสร้าง 30 วัน
สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง 47,778.61  
ราคากลาง          46,000.00  
ราคากลาง  (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
 
 
                                          (ลงชื่อ).....................................................ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
                                                        (นายธเนตร  สายแวว)
                                                รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
 
                                          (ลงชื่อ)...................................................กรรมการกำหนดราคากลาง
                                                     (นายอธิภัทร  วรรณโสภา)
                                                          หัวหน้าสำนักปลัด
 
                                       (ลงชื่อ)......................................................กรรมการกำหนดราคากลาง
                                                     (นายณัฐวุฒิ  เขียวขำ)
                                               เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน
ปร.6 โครงการปรับปรุงพื้นที่ตลาดชุมชน (เทคอนกรีตลานตลาด) บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 1
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th