Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปร.5 (ข) ซ่อมแซมบ่อบาดาล บ้านแสนสุข หมู่ที่ 6 (บ่อข้างวัด)
แบบ ปร.5 (ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
โครงการ  ซ่อมแซมบ่อบาดาล  บ้านแสนสุข  หมู่ที่  6  (บ่อข้างวัด)  
ปริมาณงาน -
สถานที่ดำเนินงาน  บ้านแสนสุข  หมู่ที่  6  ตำบลลือ  อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
แบบเลขที่  -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลลือ        
แบบ  ปร.4  ที่แนบ  มีจำนวน  1  หน้า
คำนวนราคากลางเมื่อวันที่   29    เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2560
หน่วย : บาท
ลำดับที่ รายการ ค่างาน ภาษี ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ
มูลค่าเพิ่ม
1 เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ  submersible  ขนาด  1  แรงม้า   12,600.00     1.0700    13,482.00  
2 ต่อตรงลด  ขนาด  1 1/2"x1 1/4"         15.00 1.0700 16.05  
3 เกลียวใน ขนาด  1 1/4"         30.00 1.0700 32.10  
4 ข้องอ  ขนนาด  1 1/2"         20.00 1.0700 21.40  
5 เกลียวใน ขนาด  1 1/2"         40.00 1.0700 42.80  
           
           
           
           
           
           
           
           
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด   13,594.35  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
           
                          (ลงชื่อ).....................................................ประธานกรรมการฯ
            (นายธเนตร  สายแวว)
            รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
           
                (ลงชื่อ)...................................................กรรมการฯ
              (นายอธิภัทร  วรรณโสภา)
           หัวหน้าสำนักปลัด
           
             (ลงชื่อ)......................................................กรรมการฯ
         (นางสาวรจนา  พันธ์จำปา)
         เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ปร.5 (ข) ซ่อมแซมบ่อบาดาล บ้านแสนสุข หมู่ที่ 6 (บ่อข้างวัด)
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th