Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมบ่อบาดาล บ้านแสนสุข หมู่ที่ 6 (บ่อข้างวัด)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 
 
1. ชื่อโครงการ  ซ่อมแซมบ่อบาดาล  บ้านแสนสุข  หมู่ที่  6  (บ่อข้างวัด) 
   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   13,500.-  บาท 
3. ลักษณะงาน
     โดยสังเขป  เปลี่ยนเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ  submersible  ขนาด  1  แรงม้า
4. ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่    29  พฤษภาคม  2560
5.  บัญชีประมาณราคากลาง
     5.1  ปร. 4
     5.2  ปร.5 (ข)
     5.3  ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
        6.1  นายธเนตร  สายแวว   ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ …………………………………
             6.2  นายอธิภัทร  วรรณโสภา  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด  …………………………                 
             6.3  นางสาวรจนา  พันธ์จำปา  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 
 
1. ชื่อโครงการ  ซ่อมแซมบ่อบาดาล  บ้านแสนสุข  หมู่ที่  6  (บ่อข้างวัด) 
   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   13,500.-  บาท 
3. ลักษณะงาน
     โดยสังเขป  เปลี่ยนเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ  submersible  ขนาด  1  แรงม้า
4. ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่    29  พฤษภาคม  2560
5.  บัญชีประมาณราคากลาง
     5.1  ปร. 4
     5.2  ปร.5 (ข)
     5.3  ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
        6.1  นายธเนตร  สายแวว   ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ …………………………………
             6.2  นายอธิภัทร  วรรณโสภา  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด  …………………………                 
             6.3  นางสาวรจนา  พันธ์จำปา  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
    
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมบ่อบาดาล บ้านแสนสุข หมู่ที่ 6 (บ่อข้างวัด)
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th