Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลจัดจ้างเดือนเมษายน 2560
~~
แบบ  สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ   อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่  19  พฤษภาคม  2559
ลำดับที่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจ้าง
     ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงจ้าง  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560
จ้างเหมาจัดหาเวทีและเครื่องเสียงโครงการประเพณีสงกรานต์ 2560
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และทำความสะอาด
โครงการประเพณีสงกรานต์ 2560
จ้างเหมาจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ 2560
จ้างเหมาจัดทำขบวนรถแห่โครงการประเพณีสงกรานต์ 2560
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการประเพณีสงกรานต์ 2560
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มโครงการประเพณีสงกรานต์ 2560
จ้างเหมาต่อโดนเมนเวปไซต์ อบต.ลือ
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหารกลางวันประชุมสภา
จ้างเหมาดูแลระบบสารสนเทศ 2,800.-
300.-
7,500.-
7,000.-
9,000.-
12,000.-
1,000.-
12,000.-
1,450.-
3,000.-
6,000.- 2,800.-
300.-
7,500.-
7,000.-
9,000.-
12,000.-
1,000.-
12,000.-
1,450.-
3,000.-
6,000.- ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา ร้านปทุมราชดีไซต์
ร้านปทุมราชดีไซต์
นายธีรวิทย์ ทองวรณ์
 
นางเตือนฤทัย พิมพ์สัน
นางเตือนฤทัย พิมพ์สัน
นางสาลี โทนผุย
ร้านปทุมราชดีไซต์
นางเรือง ลูกบัว
บ.วัฒนาธวัติ จำกัด
นางจันทร์สา รอดรื้อผิด
นายราชันย์ ไชยมณี 2,800.-
300.-
7,500.-
7,000.-
9,000.-
12,000.-
1,000.-
12,000.-
1,450.-
3,000.-
6,000.- ร้านปทุมราชดีไซต์
ร้านปทุมราชดีไซต์
นายธีรวิทย์ ทองวรณ์
 
นางเตือนฤทัย พิมพ์สัน
นางเตือนฤทัย พิมพ์สัน
นางสาลี โทนผุย
ร้านปทุมราชดีไซต์
นางเรือง ลูกบัว
บ.วัฒนาธวัติ จำกัด
นางจันทร์สา รอดรื้อผิด
นายราชันย์ ไชยมณี 2,800.-
300.-
7,500.-
7,000.-
9,000.-
12,000.-
1,000.-
12,000.-
1,450.-
3,000.-
6,000.- เสนอราคาที่ต่ำกว่า
เสนอราคาที่ต่ำกว่า
เสนอราคาที่ต่ำกว่า
เสนอราคาที่ต่ำกว่า
เสนอราคาที่ต่ำกว่า
เสนอราคาที่ต่ำกว่า
เสนอราคาที่ต่ำกว่า
เสนอราคาที่ต่ำกว่า
เสนอราคาที่ต่ำกว่า
เสนอราคาที่ต่ำกว่า
เสนอราคาที่ต่ำกว่า 40/60
41/60
42/60
43/60
44/60
45/60
46/60
47/60
48/60
49/60
50/60 ลว.7 เม.ย. 60
ลว.10 เม.ย. 60
ลว.11 เม.ย. 60
ลว.43 เม.ย. 60
ลว.11 เม.ย. 60
ลว.11 เม.ย. 60
ลว.11 เม.ย. 60
ลว.11 เม.ย. 60
ลว.11 เม.ย. 60
ลว.27 เม.ย. 60
ลว.28 เม.ย. 60
  (ลงชื่อ)..............................................
            (นายทองพูล  พันธุมาศ)
          นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  (ลงชื่อ)........................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ            (ลงชื่อ)..................................................      (ลงชื่อ)...................................................... 
                  (นางรัชณีย์  สายแวว)                       (นายวิทยา  ชาลีโสม)         (นายวิทยา  ชาลีโสม)
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน                                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ปฏิบัติหน้าที่                               
                  ผู้อำนวยการกองคลัง                                                                                                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
 
สรุปผลจัดจ้างเดือนเมษายน 2560
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th