Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลจัดซื้อเดือนเมษายน 2560
~~แบบ  สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนเมษายน  2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ   อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่  1  พฤษภาคม  2560
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อ
     ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
จัดซื้อน้ำดื่มโครงการโครงการประเพณีสงกรานต์ 2560
จัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ canon 326
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธาฯ
จัดซื้อธง  อปพร.
จัดซื้อเก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิง
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น แบบ 10 ช่อง
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างระบบอำเภอ 12 รายการ
จัดซ้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาฯ 27,605.-
2,500.-
5,200.-
19,950.-
700.-
4,000.
23,500.-
3,900.-
3,000.-
25,500.-
14,326.-
4,705.- 27,605.-
2,500.-
5,200.-
19,950.-
700.-
4,000.
23,500.-
3,900.-
3,000.-
25,500.-
14,326.-
4,705.- ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
 ร้านบ้านปศุสัตย์
ร้าน ช.สหะกิจพาณิชย์
ร้านสาครแอนด์
ปริ้นเตอร์
ร้านสาครแอนด์
ปริ้นเตอร์
ร้านสาครแอนด์
ปริ้นเตอร์
ร้านอักษรสานส์
ร้านไพศาลการค้า
ร้านไพศาลการค้า
ร้านไพศาลการค้า
ร้านไพศาลการค้า
ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์
หจก.เจริญวิทยา 27,605.-
2,500.-
5,200.-
19,950.-
700.-
4,000.
23,500.-
3,900.-
3,000.-
25,500.-
14,326.-
4,705.- ร้านบ้านปศุสัตย์
ร้าน ช.สหะกิจพาณิชย์
ร้านสาครแอนด์
ปริ้นเตอร์
ร้านสาครแอนด์
ปริ้นเตอร์
ร้านสาครแอนด์
ปริ้นเตอร์
ร้านอักษรสานส์
ร้านไพศาลการค้า
ร้านไพศาลการค้า
ร้านไพศาลการค้า
ร้านไพศาลการค้า
ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์
หจก.เจริญวิทยา 27,605.-
2,500.-
5,200.-
19,950.-
700.-
4,000.
23,500.-
3,900.-
3,000.-
25,500.-
14,326.-
4,705.- เสนอราคาที่ต่ำกว่า
เสนอราคาที่ต่ำกว่า
เสนอราคาที่ต่ำกว่า
เสนอราคาที่ต่ำกว่า
เสนอราคาที่ต่ำกว่า
เสนอราคาที่ต่ำกว่า
เสนอราคาที่ต่ำกว่า
เสนอราคาที่ต่ำกว่า
เสนอราคาที่ต่ำกว่า
เสนอราคาที่ต่ำกว่า
เสนอราคาที่ต่ำกว่า
เสนอราคาที่ต่ำกว่า 49/60
50/60
51/60
52/60
53/60
54/60
55/60
56/60
57/60
58/60
59/60
60/50 ลว.10 เม.ย. 60
ลว.11 เม.ย. 60
ลว.18 เม.ย. 60
ลว.18 เม.ย. 60
 
ลว.19 เม.ย. 60
ลว.25 เม.ย. 60
ลว.25 เม.ย. 60
ลว.25 เม.ย. 60
ลว.25 เม.ย. 60
ลว.25 เม.ย. 60
ลว.25 เม.ย. 60
ลว.26 เม.ย. 60
  (ลงชื่อ)..............................................
            (นายทองพูล  พันธุมาศ)
          นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  (ลงชื่อ)........................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ            (ลงชื่อ)..................................................      (ลงชื่อ)...................................................... 
                  (นางรัชณีย์  สายแวว)                       (นายวิทยา  ชาลีโสม)        (นายวิทยา  ชาลีโสม)
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน                                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ปฏิบัติหน้าที่                               
                  ผู้อำนวยการกองคลัง                                                                                                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
 
สรุปผลจัดซื้อเดือนเมษายน 2560
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th