Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปร.4 โครงการ ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง (ซอยมออีแดงและซอยวิจิตร) บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5
แบบ ปร.4  
  ใบประมาณราคาค่าวัสดุสิ่งของและแรงงาน  
โครงการ  ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง  (ซอยมออีแดงและซอยวิจิตร)  บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5  
ปริมาณงาน  ช่วงที่  1  ซอยมออีแดง  กว้าง  3.50 เมตร  ยาว 500  เมตร  
                ช่วงที่  2  ซอยวิจิตร  กว้าง  3 เมตร  ยาว 280  เมตร  (ตามแบบที่  อบต.ลือกำหนด)  
สถานที่ดำเนินงาน  บ้านหนองยาง  หมู่ที่  5  ตำบลลือ  อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  
กำหนดราคากลาง  เมื่อวันที่  4  มกราคม  2560           
หน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตำบลลือ  อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ               
ลำดับที่ รายการ  ปริมาณ  หน่วย ค่างานต้นทุน  (บาท) หมายเหตุ  
ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน  
1 ช่วงที่  1  ซอยมออีแดง            
  งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม  1,750.00 ตร.ม           1.50      2,625.00    
   งานลงดินลูกรังผิวจราจรพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง     438.00 ลบ.ม        112.00    49,056.00    
2  ช่วงที่  2  ซอยวิจิตร             
  งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม    840.00 ตร.ม           1.50      1,260.00    
   งานลงดินลูกรังผิวจราจรพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง     215.00 ลบ.ม        112.00    24,080.00    
               
               
               
               
   รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น           77,021.00    
               
                          (ลงชื่อ)...................................................ประธานกรรมการ  
                 (นายธเนตร  สายแวว)  
               รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ  
               
 (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ  
                                  (นางสาวฐิตินันท์  ศิริปี)                     (นายณัฐวุฒิ  เขียวขำ)  
                              ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ                เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน
ปร.4 โครงการ ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง (ซอยมออีแดงและซอยวิจิตร) บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th