Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
จัดเก็บรายงานต่างๆขององค์กร
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ส.ค. 2564 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ การจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๕
31 ส.ค. 2564 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
31 ส.ค. 2564 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ แจ้งเวียนและเผยแพร่นโยบายการตรวจสอบภายใน
25 ส.ค. 2564 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
09 ส.ค. 2564 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย
20 ก.ค. 2564 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
20 ก.ค. 2564 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๓ (ภ.ด.ส.๓)
19 ก.ค. 2564 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ มอบอำนาจให้ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์ฺการบริหารส่วนตำบล
19 ก.ค. 2564 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ แต่งตั่งให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน
19 ก.ค. 2564 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ แต่งตั่งให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : tumbonlue@gmail.com

www.tumbonlue.go.th
Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลลือ