Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
จัดเก็บรายงานต่างๆขององค์กร
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างและการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
คลิ๊กลิงค์เพื่อดูyes
http://tumbonlue.go.th/

โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.

   1.1 งานบริหารทั่วไป
          - งานสารบรรณ
          - งานบริหารงานบุคคล
          - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
          - งานตรวจสอบภายใน
   1.2 งานนโยบายและแผน
          - งานนโยบายและแผน
          - งานวิชาการ
          - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
          - งานงบประมาณ
   1.3 งานกฎหมายและคดี
          - งานกฎหมายและคดี
          - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุธรณ์
          - งานข้อบัญญัติและระเบียบ
   1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          - งานอำนวยการ
          - งานป้องกัน
          - งานฟื้นฟู
   1.5 งานกิจการสภา อบต.
          - งานระเบียบข้อบังคับประชุม
          - งานการประชุม
          - งานอำนวยการและประสานงาน
   1.6 งานสวัสดิการและงานพัฒนาชุมชน
          - งานสังคมสงเคราะห์
          - งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี

ส่วนการคลัง
   2.1 งานการเงิน
          - งานการเงิน
          - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
          - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
          - งานเก็บรักษาเงิน
   2.2 งานบัญชี
          - งานการบัญชี
          - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
          - งานงบการเงินและงบทดลอง
          - งานแสดงฐานะทางการเงิน
   2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
          - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
          - งานพัฒนารายได้
          - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
          - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
   2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
          - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
          - งานพัสดุ
          - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

ส่วนโยธา
   3.1 งานก่อสร้าง
          - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
          - งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ
          - งานข้อมูลก่อสร้าง
   3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
          - งานประเมินราคา
          - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
          - งานออกแบบและบริการข้อมูล
   3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
          - งานประสานกิจการประปา
          - งานไฟฟ้าสาธารณะ
          - งานระบายน้ำ
   3.4 งานผังเมือง
          - งานสำรวจและแผนที่
          - งานวางผังพัฒนาเมือง
          - งานควบคุมทางผังเมือง

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   4.1 ฝ่ายส่งเสริมกิจการโรงเรียน
          - งานข้อมูล
          - งานประสานกิจกรรม
          - งานส่งเสริมการศึกษา
          - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   4.2 ฝ่ายบริหารงานการศึกษา
          - งานบริหารวิชาการ
          - งานนิเทศการศึกษา
   4.3 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          - งานกิจการศาสนา
          - งานส่งเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม
          - งานกิจการเด็กและเยาวชน
          - งานกีฬาและนันทนาการ


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : tumbonlue@gmail.com

www.tumbonlue.go.th
Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลลือ