Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
จัดเก็บรายงานต่างๆขององค์กร
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    เป้าหมาย

     - เพื่อให้การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
     - เพื่อให้บริการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ เป็นไปอย่างทั่วถึง
    แนวทางการพัฒนา
     - ก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายเครือข่าย เส้นทางระหว่างหมู่บ้าน ตำบลกับตำบลให้สัญจรได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา รางระบายน้ำ
     - ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน
     - ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรและไฟฟ้าสาธารณะ
     - ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
     - บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
    ตัวชี้วัด
     - จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ
     - จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน
     - จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน
     - จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่นๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    เป้าหมาย

     - มีศูนย์รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ตำบล อย่างน้อย 1 แห่งภายในปี 2552
     - เพิ่มครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าว แทนปุ๋ยเคมี
     - มีกลุ่มอาชีพอย่างน้อยหมู่บ้านละ 2 กลุ่ม
     - แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
     - มีความสามารถและทักษะทางการพัฒนาฝีมือ เพิ่มมูลค่าของสินค้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าเกษตร
     - พัฒนาให้ความรู้และเทคนิควิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความรู้และทักษะฝีมือในการผลิต
    แนวทางการพัฒนา
     - ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์
     - ส่งเสริมส่งเสริมการเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
    ตัวชี้วัด
     - ประชาชนมีงานทำอยู่ในถิ่นภูมิลำเนา
     - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
     - ลดภาวการณ์ว่างงาน
     - จำนวนบุคลากรมีทักษะในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์
     - จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพมีทักษะในการประกอบอาชีพ
     - จำนวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    เป้าหมาย

     - ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
     - ประชาชนมีคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม
     - อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมสำคัญทางศาสนา
     - นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
     - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของประชาชนในชุมชน
    แนวทางการพัฒนา
     - การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
     - การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
     - การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
     - การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน
     - การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
    ตัวชี้วัด    
     - จำนวนกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาในตำบล
     - การเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน
     - อนุรักษ์วัฒนธรรมส่งเสริมการจัดประเพณีต่างๆ และวันสำคัญทางศาสนา
     - ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการได้รับสวัสดิการ อย่างน้อยปีละ 2 คนต่อหมู่บ้าน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
    เป้าหมาย

     - เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน
    แนวทางการพัฒนา
     - สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
     - บริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย
    ตัวชี้วัด
     - จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
     - จำนวนผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ
     - จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
    เป้าหมาย

     - เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งประชาคมหมู่บ้าน ตำบลในด้านการเมืองและการบริหาร
     - เสริมสร้างด้านข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ
     - เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐเป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
    แนวทางการพัฒนา
     - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร
     - ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
     - ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
     - การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง
    ตัวชี้วัด
     - จำนวนผู้มีส่วนรวมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
     - จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น

6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์จังหวัด
    เป้าหมาย

     - เพื่อเสริมสร้างความเป็นระเบียบและเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน
     - เพื่อส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     - เพื่อรองรับการถ่ายโอนการศึกษา
    แนวทางการพัฒนา
     - การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา
     - ส่งเสริมมาตรการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
     - ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอุบัติเหตุอุบัติภัยอาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย
    ตัวชี้วัด
     - งานการถ่ายโอนภารกิจ
     - จำนวนผู้ติดยาเสพติดในชุมชนลดลง
     - จำนวนงบประมาณสนับสนุนการอยู่เวรยามในชุมชน


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : tumbonlue@gmail.com

www.tumbonlue.go.th
Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลลือ