Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม


จำนวนหมู่บ้าน
   จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลือ จำนวนทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ได้แก่
     - หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก
     - หมู่ที่ 2 บ้านโสกใหญ่
     - หมู่ที่ 3 บ้านโสกใหญ่
     - หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ
     - หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง
     - หมู่ที่ 6 บ้านแสนสุข
     - หมู่ที่ 7 บ้านฤกษ์อุดม
     - หมู่ที่ 8 บ้านลือ
     - หมู่ที่ 9 บ้านเกษมสุข
     - หมู่ที่ 10 บ้านอู่สะภา
     - หมู่ที่ 11 บ้านชูชาติ
     - หมู่ที่ 12 บ้านหนองลุมพุก
     - หมู่ที่ 13 บ้านแสนสุข
     - หมู่ที่ 14 บ้านลือ

ประชากร
   ประชากรทั้งสิ้น 8,216 คน จากจำนวนหลังคาเรือน 1,697 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 4,112 คน  หญิง 4,104 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 120.05 คน / ตารางกิโลเมตร

การศึกษา
   - โรงเรียนมัธยมศึกษา
   - โรงเรียนขยายโอกาส
   - โรงเรียนประถมศึกษา
   - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
   - ที่อ่านหนังสือพิมพ์
   - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัด)
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์  (พช.)
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
1 แห่ง
1 แห่ง
7 แห่ง
1 แห่ง
15 แห่ง
6 แห่ง
1 แห่ง

สถาบันทางศาสนา
   - วัด
   - โบสถ์
   - สำนักสงฆ์
จำนวน
จำนวน
จำนวน
9 แห่ง
9 แห่ง
2 แห่ง

ผู้นำทางธรรมชาติ
   - หมอสูตรประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
   - หมอตำแย
   - หมอสมุนไพร
   - ปราชญ์ชาวบ้าน

ด้านสาธารณสุข
   - สถานีอนามัย
   - กองทุนยา
   - ศสมช.
จำนวน
จำนวน
จำนวน
2 แห่ง
13 แห่ง
13 แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 
หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : admin@tumbonlue.go.th

www.tumbonlue.go.th