Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
จัดเก็บรายงานต่างๆขององค์กร
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
คำขวัญของตำบลลือ
                   

                      ตำบลน่าอยู่  ราษฎร์เชิดชูศาสนา  ภูมิปัญญามากมี  ของดีข้าวหอมมะลิ 
                  เกจิพระอาจารย์  ใบลานตำนานศิลป์  ท้องถิ่นพอเพียง  ลือเลื่องตำบลลือ
 

ประวัติความเป็นมา


         สภาตำบลลือประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2537 ตามลักษณะเขตตตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่ และต่อมาจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.
2539 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
ส่วนที่1 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีสมาชิก จำนวน 28 คน มาจากการเลือกตั้ง และ
ส่วนที่2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
ปัจจุบันมี นายวิทยา ชาลีโสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายในจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลลือ มีหมู่บ้านในเขตทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก
หมู่ที่ 2 บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6
บ้านแสนสุข หมู่ที่ 7 บ้านฤกษ์อุดม หมู่ที่ 8 บ้านลือ หมู่ที่ 9 บ้านเกษมสุข หมู่ที่ 10 บ้านอู่สะเภา
หมู่ที่ 11 บ้านชูชาติ หมู่ที่ 12 บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 13 บ้านแสนสุข และ หมู่ที่ 14 บ้านลือ โดย
มีจำนวนประชากรทั้งหมด 8,331 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,389 หลังคาเรือน
             ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ทำนา ปลูกข้าว
 ที่เหลือ ทำการประมง การปศุสัตว์ ประกอบอาชีพส่วนตัว ค้าขาย และรับจ้าง
 


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ
113 หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110
โทรศัพท์/โทรสาร : 045-525876     E-mail : tumbonlue@gmail.com

www.tumbonlue.go.th
Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลลือ